Дейност

ИНЖEНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

1. Събиране на информация, обработка и анализ на резултати от полеви и лабораторни работи и даване на заключение относно инженерно-геоложките проблеми, свързани с проектиране и строителство в следните направления:

  • Хидротехнически съоръжения (язовирни стени, тунели, канали, ВЕЦ, строителни материали и др.);
  • Промишлени площадки за АЕЦ, ТЕЦ, заводи, сгуро- и шламоотвали;
  • Трасета на пътища, ж.п. линии, газо- и нефтопроводи, елпроводи и др.;
  • Свлачищно - срутищни проявления;
  • Изготвяне на почвени проекти за насипи и баластрови възглавници;
  • Проучване и доказване на запаси на кариери за строителни материали;

2. Събиране на информация, обработка и анализ на резултатите от полеви и лабораторни работи и даване на заключение по следните хидротехнически проблеми:

  • Изясняване на филтрационни проблеми в обсега на язовирни стени;
  • Търсене и проучване на подземни води за питейно и техническо водоснабдяване с оценка на техния химизъм;

3. Съставяне на програми за инженерно-геоложко проучване , хидрогеоложко проучване и лабораторни работи, свързани с решаването на посочените по-горе проблеми.

4. Извършване на авторски надзор и експертизи по инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геотехнически проблеми.

ПОЛЕВИ ГЕОМЕХАНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Статични пенетрации с конусен накрайник.

2. Динамични пенетрации с конусен накрайник.

3. Стандартен пенетрационен тест (SРТ).

4. Щампови натоварвания

ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Сеизмични проучвания за определяне на геолого-литоложкия разрез, еластични и деформационни показатели на скалните разновидности, скорости на надлъжните и напречните сеизмични вълни и др.;

2. Електрически изследвания за определяне на геолого-литоложкия разрез, търсене на подземни води, определяне на електричните съпротивления на пластове и др.;

3. Сеизмичен  каротаж (Downhole test),  инклинометрия.

ПОЛЕВИ ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ

1. Детайлна инженерно - геоложка и хидрогеоложка картировка;

2.Проучвателно сондиране и вземане на проби на дълбочина до 150 м;

3. Проучвателни хидрогеоложки сондажи и пиезометри;

4. Опитни филтрационни работи - водонагнетяване тип Lugeon, водочерпене с ерлифт и потопяеми помпи, експресно водоналиване.

ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Стоманобетонови конструкции (провисвания, премествания, слягания, широчина и дълбочина на пукнатини и др.).

2. Хидротехнически тунели, закрити и открити тръбопроводи (водоплътност, носимоспособност на облицовката, премествания, промени в диаметъра, широчина и развитие на пукнатини в облицовката и др.).

3. Стоманени резервоари (водоплътност, носимоспособност, премествания, деформации и слягане).

4. Басейни, изравнители, утаители (водопропускливост, широчина и развитие на пукнатини в облицовката и др.).