Обекти

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

 • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на площадката за хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво - етапи І и ІІ (проучвателно сондиране, SPT, DPH, VES, лабораторни изпитвания).
 • Топъл канал 2 - изграждане на 27 бр. пиезометри.
 • Допълнителни инженерно-геоложки проучвания на ХТС - 95 броя пиезометри и сондажи с изпълнени SPT в пясъците. Лабораторни изпитвания на проби от пясъците и триаксиални изпитвания на ненарушени проби от глина.
 • Изграждане на 8 бр. сондажни кладенци-пиезометри с Ø200 mm за мониторинг на подземните води.
 • Геодезическа система за контрол на деформациите в района на ТК 2 - изграждане на 6 бр. дълбочинни репери.

АЕЦ "БЕЛЕНЕ"

 • Първоначални инженерно-геоложки проучвания  и полеви геомеханични изпитвания (щампови натоварвания с кръгла плоча - S=5000 cm2.
 • Допълнителни хидрогеоложки проучвания.

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

 • Пристанище Бургас. Терминал 2А. Складова част на корабно място 30. Инженерно-геоложки и геофизични проучвания, щампови натоварвания.
 • Пристанище Варна-Запад. Площадка на корабно място 3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, лабораторни изследвания.
 • Инженерно-геоложки проучвания и лабораторни изследвания на площадка за разширение на флотационната фабрика.
 • Инженерно-геоложки проучвания и лабораторни изследвания на площадка за нов електролизен цех.
 • Инженерно-геоложки проучвания и лабораторни изследвания на 3 площадки за нови производствени мощности.
 • Лабораторни изпитвания на материали за затварящ купол и рекултивация на Хвостохранилище "А", статични пенетрационни изследвания и др.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - Бургас

 • Пробно натоварване с кръгла плоча - S=5000 cm2
 • Статични пенетрации и сеизмични изследвания 

ХВ "ЦАНКОВ КАМЪК"

 • Сеизмични изследвания, геоложки и сондажни работи по различните съоръжения, временни и експлоатационни пътища.
 • Изследвания на насипни материали в касета 1.70х1.70х0.80 m.
 • Лабораторни изпитвания на скални проби.

Яз. "ИСКЪР"

 • Вероятностен анализ на сеизмичната сигурност на яз.стена. Геоложки проучвания, сеизмична томография, сеизмичен каротаж,     лабораторни изпитвания на бетонови и скални проби.

Яз. "БЕЛИ ИСКЪР"

 • Първи етап - геоложка документация и инклинометрични изследвания на сондажи в петата на водния откос с наклон 20о за противофилтрационна завеса.
 • Втори етап - направа на 3 бр. проучвателни сондажа,  12 бр. пиезометри, сеизмичен каротаж и сеизмична томография в тялото на стената, лабораторни изпитвания на скални проби за осигуряване на дългосрочна стабилност на яз. стена.

Яз. "ЯДЕНИЦА"

 • Изпълнение на проучвателни сондажи, опитно-филтрационни работи, сеизмични изследвания,  лабораторни изпитвания и др.

Яз. "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ"

 • Иженерно-геоложки проучвания, сондажни работи, сеизмични изследвания, лабораторни изпитвания на скални и бетонови проби, склерометрия; 

Летище "СОФИЯ"

 • Изследвания на насипни материали в касета 0.80х0.80х0.40 m.
 • Лабораторни изпитвания на земни проби.
 • Сеизмичен каротаж.

Малки ВЕЦ

 • Инженерно-геоложки и сеизмични проучвания, лабораторни изпитвания на:

          МВЕЦ - "Огоста", "Косица",  "Калето", "Черна Места", Крум", Ябълково", "Роман",

              "Червен бряг", Елисейна", "Поточница", "Сливка" и др.

ЕЛАЦИТЕ МЕД

 • Лабораторно изпитване на скални проби (физически показатели, специфична и обемна плътност, якостни показатели по метода на косо срязване (Фисенко) във въздушно сухо и водонапито състояние).
 • Лабораторно изпитване на депонирани руднични скални материали за определяне якост на срязване и кампресионни свойства в касета 170х170 cm.
 • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия на хвостохранилище "Бенковски-2". Нова преградна дига.

АСАРЕЛ МЕДЕТ

 • Хвостохранилище "Люляковица" - статични пенетрации и вземане на ненарушени проби от хвоста на различни дълбочини, във връзка с уплътняването на хвоста след взривяване.
 • Лабораторно изпитване на скални проби (косо срязване (Фисенко) във въздушно сухо и водонапито състояние, определяне статичен и динамичен модул на еластичност).
 • Южно насипище - 6 бр. проучвателни сондажи с дълбочина 45-50 m и водонагнетяване тип "Lugeon".

Сгурошламотвал "ПАДИНА"

 • Статични пенетрации в шлама.
 • Сондажни и геофизични изследвания.
 • Лабораторни изпитвания на шлама и основата (триаксиални изследвания, компресия, физически показатели).

ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

 • Лабораторни изпитвания на земни и скални проби (физически показатели, якостни и деформационни свойства, ултразвукови изследвания)

ПЛОЩАДКИ, ТРАСЕТА И др.

Инженерно-геоложки, хидрогеоложки, геофизични проучвания и лабораторни изпитвания на:

 • Пътни трасета;
 • Подпорни стени;
 • Ж.п. трасета;
 • Площадки за жилищни и промишлени сгради и съоръжения