Изпитвателна лаборатория "Земна и скална механика"

1. Земно - механични изследвания за определяне на:

 • Физически показатели (специфична плътност, обемна плътност, водно съдържание, Атербергови граници, зърнометричен състав и др.);
 • Компресионни свойства;
 • Водопропускливост;
 • Стандартна плътност (PROCTOR) и оптимално водно съдържание;
 • Якост на срязване (плоско);
 • Триаксиално изпитване - неконсолидирано-недренирано състояние (UU test), консолидирано-недренирано състояние (CU test) и консолидирано-дренирано състояние (CD test);

2. Скално - механични изпитвания на скални разновидности за определяне на:

 • Физически показатели;
 • Якост на едноосен натиск и опън в сухо, водонапито и замразено състояние;
 • Якостно на срязване в сухо, водонапито и замразено състояние (якост по Фисенко);
 • Плоско срязване на полускални материали и твърди/плътни глини;
 • Якост на триене - скала/скала, бетон/скала и бетон/бетон;
 • Статичен модул на еластичност на скални материали.

3. Изпитвания на едрозърнести насипни строителни материали за определяне на:

 • Якост на срязване и компресионни свойства на едрозърнести материали в касети с размери 170/170 cm и 80/80 cm при максимален вертикален товар 1.2 МРа.

4. Изследване на добавъчни материали (пясък, чакъл и трошен камък) за направа на бетони, пътни и асфалтови настилки и баластрови призми на ж.п. трасета:

 • Физически показатели;
 • Устойчивост на дробимост при статично натоварване;
 • Съпротивление на дробимост - апарат "Лос Анжелос";
 • Мразоустойчивост чрез непосредствено замразяване;
 • Химичен анализ.

5. Ултразвукови изследвания за определяне скоростите на напречни и надлъжни сеизмични вълни, коефициент на Поасон, динамичен модул на еластичност, модул на срязване и др.