Геотехника-Инженеринг ООД

Геотехника-Инженеринг ООД - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

Фирма "Геотехника-Инженеринг" ООД е специ-ализирана в областта на инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания и лабораторни изпитвания необходими за хидротехническото, промишлено и гражданско строителство. Ядрото от специалистите, работещи във фирмата са с дългогодишен опит, придобит при работата им в Енергопроект - Дирекция Геоложки проучвания.

 

 Дружеството разполага с:

- апаратура за геофизични изследвания,

- оборудване за полеви геомеханични тестове,

- автосонди - УРБ 2А2, УРБ 2,5А, СКБ 4 - за извършване на геоложки проучвания, проучвателно ядково сондиране, прокарване на сондажни кладенци, изграждане на пиезометри, прокарване на сондажи за термопомпени инсталации, направа на изливни пилоти и др.

 - стационарни сонди - БСК, една мобилна мини сонда

 - други машини и апарати, необходими за извършване на качествени услуги.

Всичко това позволява клиентите на "Геотехника - Инженеринг" ООД да получат една напълно завършена и качествена услуга - от детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, лабораторни изпитвания - до издаването на окончателен инженерно - геоложки и хидрогеоложки доклад.